Algemene voorwaarden Werving & Selectie

 

Artikel 1: Definities
Florere: Florere Executive Search, gevestigd aan de Jarig van der Wielen Wei 16, 9243 SH  te Bakkeveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60047569, hierna te noemen Florere dan wel opdrachtnemer.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werving & selectie werkzaamheden.

Opdracht: De mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Florere op grond waarvan Florere werving & selectie werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdrachtgever.

Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon die door Florere ter beschikking gesteld wil worden aan een opdrachtgever van Florere.

Vergoeding: De door de opdrachtgever aan Florere verschuldigde vergoeding in verband met de opdracht.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de Betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Artikel 2: Werkingssfeer
2.1 Werving & selectie is de opdracht waarbij Florere ten behoeve van indiensttreding bij een opdrachtgever, één of meer kandidaten selecteert en deze mondeling of schriftelijk bij die opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van de werving & selectie-opdracht is sprake indien en zodra een door Florere bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat aldaar in dienst treedt.
2.2 Onder indiensttreding wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door Florere geïntroduceerde kandidaat (bijv. als opdrachtnemer, vennoot, inleenkracht, gedetacheerde, interimmer etc), al of niet via derden en al of niet bij een andere vestiging van opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming of rechtspersoon.
2.3 Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectie-opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Florere aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf (12) maanden na die introductie - al of niet na intrekking van de opdracht - in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming werkzaam is.
2.4 Tenzij opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, is de vergoeding eveneens verschuldigd indien de door Florere geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever bekend mocht blijken te zijn.
2.5 Een opdracht tot werving & selectie eindigt door succesvolle vervulling van de opdracht of door intrekking van de opdracht door Florere c.q. de opdrachtgever.

Artikel 3: Toepasselijkheid
3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Florere gesloten overeenkomsten, zowel mondelinge als schriftelijke, en de daaruit voortvloeiende verbintenissen met de opdrachtgever.
3.2 Afwijkende bedingen en/of eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door Florere zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit het feit dat Florere de mededeling van de opdrachtgever onweersproken laat, dat deze de algemene voorwaarden van Florere niet aanvaardt en/of andere algemene voorwaarden toepasselijk verklaart.
3.3 Wanneer de opdrachtgever een door Florere voorgestelde kandidaat uitnodigt voor een gesprek, gaat opdrachtgever daarmee nadrukkelijk akkoord met de Tariefvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Florere.

Artikel 4: Vergoeding en kosten
4.1 Bij een succesvolle vervulling van de werving & selectie-opdracht door Florere, is de opdrachtgever aan Florere een vergoeding verschuldigd voor de verrichte werkzaamheden. Bij de berekening van de vergoeding wordt uitgegaan van het bruto jaarsalaris dat de kandidaat van Florere bij de opdrachtgever zal gaan verdienen, op basis van een fulltime dienstverband, incl. 8% vakantiegeld, 13e maand en/of vaste bonusbestanddelen..
4.2 Het door Florere te berekenen tarief staat vermeld in de Tariefvoorwaarden die de opdrachtgever ontvangt bij het aanbod van een kandidaat door Florere.
4.3 In principe is de opdrachtgever, buiten de vergoeding bij succesvolle vervulling, geen verdere kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht aan Florere verschuldigd. In het geval echter dat de opdrachtgever speciale wensen heeft ten aanzien van de uitvoering van de opdracht, waardoor Florere extra kosten moet maken, zullen deze gefactureerd worden aan de opdrachtgever. Daar zullen dan van te voren uitdrukkelijke afspraken over gemaakt worden tussen Florere en de opdrachtgever.

Artikel 5: Informatieplicht
De opdrachtgever is gehouden om binnen veertien (14) dagen na een daartoe gedaan verzoek aan Florere de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door Florere geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Florere gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.

Artikel 6: Facturering en Betaling
6.1 De betaling van de vergoeding aan Florere geschiedt in 2 termijnen van elk 50%. De 1e factuur wordt verzonden op het moment van ondertekening van de arbeidsovereenkomst of uiterlijk op de datum waarop de werkzaamheden aanvangen door de door Florere geselecteerde kandidaat. De 2e factuur wordt verzonden op het moment dat duidelijk is dat de proefperiode succesvol is doorlopen.
6.2 De betalingstermijn van door Florere verzonden facturen bedraagt dertig (30) dagen na factuurdatum. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
6.3 Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen is opdrachtgever in verzuim en is hij aan Florere een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, vermeerderd met de contractuele rente.

Artikel 7: Gedragsregels
7.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Florere voorgestelde kandidaten, al dan niet afgewezen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Florere aan derden bekend te maken.
7.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om door Florere voorgestelde kandidaten, zonder voorafgaande toestemming van Florere, rechtstreeks te benaderen alsmede indien de kandidaat is afgewezen deze alsnog binnen twaalf maanden een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht aan te bieden.
7.3 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan Florere een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- per overtreding, onverminderd het recht van Florere om van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8: Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid
8.1 Florere zal zich in het kader van een opdracht in spannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door Florere geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de opdrachtgever verantwoordelijk.
8.2 Florere aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, voor schade en/of verliezen (waaronder begrepen gevolgschade) als gevolg van handelen en/of nalaten van, een kandidaat die door Florere is aangedragen en met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, een arbeidsovereenkomst is aangegaan.

Artikel 9: Garantieregeling en proeftermijn
In de omstandigheid dat een door Florere bemiddelde kandidaat, na afloop van de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde proeftermijn, niet meer bij de opdrachtgever in dienst is, is daarop van de zijde van Florere geen garantieregeling van toepassing. In dat geval zal Florere de 2e factuur, die wordt verzonden op het moment dat duidelijk is dat de proefperiode succesvol is doorlopen, niet meer versturen. De opdrachtgever is echter nog steeds verplicht de 1e factuur te voldoen, als vergoeding voor de tot dan toe verrichte werving & selectie werkzaamheden.

Artikel 10: Rechtskeuze en geschillen
10.1 De overeenkomst alsmede de opdracht en de aanvraag en de offerte van Florere worden volledig beheerst door Nederlands recht.
10.2 Bij alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de opdracht, staat het ieder der partijen vrij, indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden.

Artikel 11 Benaderen kandidaten
11.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan om gegevens van door Florere voorgestelde kandidaten, al dan niet afgewezen, zonder voorafgaande toestemming van Florere aan derden bekend te maken.
11.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan om door Florere voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande toestemming van Florere rechtstreeks te benaderen en/of indien de kandidaat is afgewezen deze alsnog binnen twaalf maanden een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht aan te bieden.
11.3 Indien opdrachtgever of derde handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde zal opdrachtgever aan Florere, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een direct opeisbare, niet voor korting of verrekening vatbare, boete som verbeuren van € 5.000,- onverminderd het recht van Florere om naast de hiervoor bedoelde boete volledige schadevergoeding te vorderen.
11.4 Florere is gerechtigd bij de werving van kandidaten voor opdrachtgever kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van de opdrachtgever
11.5 De opdrachtgever verstrekt Florere tijdig alle voor de goede uitvoering van de opdracht en/ of overige overeenkomst relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van de functie, de vereiste en gewenste kwalificaties, (een indicatie van) het salaris, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
11.6 Florere bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de kandidaten, welke kandidaten zij aan de opdrachtgever voorstelt. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde kandidaat af te wijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
11.7 Florere kan ook uit eigen beweging, zonder een daartoe strekkende opdracht of verzoek van de opdrachtgever, potentieel geschikte kandidaten aan de opdrachtgever aanbieden met het oog op (mogelijke) vacatures.
11.8 Florere zal de werving en selectie van kandidaten verrichten op basis van een opdracht tot werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen de opdrachtgever en de kandidaat of op basis van een opdracht tot terbeschikkingstelling van de kandidaat aan de opdrachtgever. De opdrachtgever maakt bij de opdracht kenbaar of hij de werving en selectie wenst van een kandidaat met het oog op het aangaan van een arbeidsverhouding met die kandidaat of met het oog op de terbeschikkingstelling van die kandidaat aan de opdrachtgever.

Artikel 12: Privacy
12.1 In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van kandidaten en medewerkers, plaats. De opdrachtgever en Florere zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en aanverwante wet- en regelgeving (GDPR). De opdrachtgever verlangt geen gegevens van Florere die Florere op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Florere aan hem verstrekte gegevens.
12.2 Florere verleent medewerking aan de kandidaat wanneer de kandidaat een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.
12.3 Wanneer de procedure tussen de Florere en kandidaat wordt beëindigd door plaatsing, afwijzing of dergelijke zal Florere de persoonsgegevens die zij heeft verwerkt maximaal 24 maanden na beëindiging procedure bewaren in haar database m.u.v. schriftelijk akkoord kandidaat.
12.4 Alle gegevens die door Florere worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt dan gericht op het vinden van een passende opdracht. De informatie die u aan Florere geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.
12.5 Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Florere is het op maat kunnen leveren van informatie/diensten aan onze opdrachtgevers en kandidaten. 

Florere Executive Search - Adres: Jarig van der Wielen Wei 16, 9243 SH Bakkeveen - Telefoonnummer: 06-57146260 - Internet: www.florere.nl – E-mailadres: heleen.kooy@florere.nl - Bankrekeningnummer NL84INGB0006458708 - K.v.K. nummer: 60047569- BTW nummer: NL165567132B01 - Op alle werkzaamheden van Florere Executive Search zijn algemene voorwaarden van toepassing.
 

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Onze klanten