Algemene voorwaarden Detachering

Artikel 1: Definities
Florere: Florere Executive Search, gevestigd aan de Jarig van der Wielen Wei 16, 9243 SH, te Bakkeveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60047569, hierna te noemen Florere dan wel opdrachtnemer.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Florere voorziet van een (project) medewerker of die door tussenkomst van Florere projecten of diensten laat verrichten door een freelancer.

Opdrachtbevestiging: De schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Florere op grond waarvan een enkele (project) medewerker door Florere aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten.

(Project) medewerker: Een natuurlijk persoon die via bemiddeling van Florere, bij een opdrachtgever van Florere, een opdracht vervult of tijdelijk werkzaamheden verricht tegen een vooraf bepaald vast uurtarief.

Vergoeding: Het bedrag dat de opdrachtgever aan Florere verschuldigd is in verband met de werkzaamheden van de (project) medewerker, de hoogte wordt bepaald door het overeengekomen uurtarief en het aantal gewerkte uren.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de Betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Florere gedane offertes en op door Florere gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen met de opdrachtgever.
2.2 Afwijkende bedingen en/of eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door Florere zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit het feit dat Florere de mededeling van de opdrachtgever onweersproken laat, dat deze de algemene voorwaarden van Florere niet aanvaardt en/of andere algemene voorwaarden toepasselijk verklaart.

Artikel 3: Totstandkoming van de opdracht
3.1 Opdrachtgever doet bij Florere een aanvraag voor een (project) medewerker. In de aanvraag worden in ieder geval de volgende gegevens opgenomen: naam, inhoud/omschrijving van de functie, duur, startdatum, het gewenste profiel van de gezochte kandidaat op basis van kennis en vaardigheden, de beoordelingscriteria aan de hand waarvan de kandidaat wordt geselecteerd, tariefindicatie.
3.2 Florere gaat zich er vervolgens voor inspannen op basis van de functiebeschrijving als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, één of meer geschikte kandidaten voor te dragen.
3.3 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van de (project) medewerker. Florere draagt potentiële kandidaten aan en bemiddelt tussen (project) medewerker en opdrachtgever. De uiteindelijke keuze voor een (project) medewerker wordt gedaan door de opdrachtgever. Voor deze keuze is de opdrachtgever uitsluitend zelf verantwoordelijk. Florere accepteert, indien achteraf blijkt dat er een verkeerde keuze is gemaakt, geen aansprakelijkheid.
3.4 Nadat de opdrachtgever een keuze heeft gemaakt voor een van de door Florere voorgedragen kandidaten, kan de opdracht tot stand komen middels het ondertekenen van de opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Florere.
3.5 Florere is niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door de opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt en Florere gaat ervan uit dat de verstrekte informatie en gegevens juist zijn.
3.6 Florere gaat ervan uit dat informatie en gegevens die de kandidaat over zichzelf heeft verstrekt of die van referenten over de kandidaat zijn verkregen, juist zijn.

Artikel 4: Kosten
4.1 In principe is de opdrachtgever, buiten de vergoeding voor de gewerkte uren door de (project) medewerker, geen verdere kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht aan Florere verschuldigd. In het geval echter dat de opdrachtgever speciale wensen heeft ten aanzien van het tot stand komen van de opdracht, waardoor Florere extra kosten moet maken, zullen deze gefactureerd worden aan de opdrachtgever. Daar zullen dan van te voren uitdrukkelijke afspraken over gemaakt worden tussen Florere en de opdrachtgever.

Artikel 5: Arbeidsomstandigheden
5.1 Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 BW onverkort in acht nemen zodat de (project) medewerker tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden. Opdrachtgever is jegens de (project) medewerker in dat kader volledig aansprakelijk.
5.2 Uit dien hoofde zal de opdrachtgever aan alle benodigde veiligheidseisen voldoen ten aanzien van ruimten waarin en ten aanzien van de zaken waaraan of waarmee (project) medewerker werkt of waarvan de (project) medewerker gebruik kan maken.
5.3 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de eerste twee leden van dit artikel niet of onvoldoende is nagekomen en de betreffende (project) medewerker, Florere of nabestaanden van de projectmedewerker dientengevolge schade lijden in de zin van artikel 7:658 BW of anderszins, is de opdrachtgever jegens Florere gehouden tot vergoeding van de schade aan de (project) medewerker of diens nabestaanden, tenzij door de opdrachtgever bewijs wordt geleverd dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de (project) medewerker.
5.4 De opdrachtgever zal Florere te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van (project) medewerkers uit hoofde van artikel 7:658 BW en hij verleent Florere de bevoegdheid haar aanspraken ter zake jegens de opdrachtgever te cederen aan de direct belanghebbende(n).

Toelichting op artikel 5
De opdrachtgever kan rechtens worden aangesproken voor schade van een (project) medewerker tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever aan ‘lijf, eerbaarheid en goed’, opgelopen tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever. Aangezien de opdrachtgever als enige invloed heeft op deze arbeidsomstandigheden, behoudt Florere zich het recht voor om eventuele aanspraken te zake aan het adres van Florere te verhalen op de opdrachtgever en de opdrachtgever daartoe zo nodig in vrijwaring te roepen.

Artikel 6: Vergoeding en tarieven
6.1 De vergoeding wordt berekend op basis van het uurtarief, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Dat tarief geldt uitsluitend voor de in de opdrachtbevestiging genoemde (project) medewerker.
6.2 De facturen van Florere worden wekelijks uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende urenstaten die opdrachtgever verbinden. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de urenstaten het juiste aantal gewerkte (over)uren vermelden en dat deze door de daartoe bevoegde persoon worden geaccordeerd.
6.3 Eventuele gevolgen van foutief ingevulde urenstaten en/of gevolgen van door een niet bevoegde persoon geaccordeerde urenstaten komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden om schade ten gevolge van foutief ingevulde urenstaten en/of ten gevolge van door een niet bevoegd persoon geaccordeerde urenstaten aan Florere en/of derden te vergoeden.
6.4 Bij verschil tussen de door de (project) medewerker bij Florere ingeleverde urenstaten en het door opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij Florere ingeleverde urenstaat voor de afrekening, welke in de factuur zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever dat het door hem behouden afschrift juist is.
6.5 Indien de opdrachtgever weigert de urenstaat van de (project) medewerker voor akkoord te tekenen en/of niet binnen 5 werkdagen na de betreffende werkzaamheden zelf een - naar zijn mening correct ingevulde - urenstaat aan Florere verstrekt, heeft Florere het recht het aantal door de (project) medewerker gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgave van de (project) medewerker dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen waarbij de overeengekomen arbeidsomvang als uitgangpunt zal dienen.
6.6 Facturen worden mede of tevens uitgeschreven betreffende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, die voortvloeien uit het bij de opdracht bepaalde, maar niet gerelateerd zijn aan een urenstaat.
6.7 Alle door Florere opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
6.8 Door Florere opgegeven tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten, belastingen en andere dergelijke factoren. Florere is in alle gevallen gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever de overeengekomen tarieven aan te passen. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Florere kenbaar gemaakte aanpassingen van tarieven, dan is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van genoemde datum waarop tariefsaanpassingen in werking treden.
6.9 Het staat Florere vrij iedere CAO verhoging van de branche waarin de (project) medewerker werkzaam is, door te voeren. Florere heeft het recht om met ingang van het tijdstip van die verhoging het door de opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen. Ook een verhoging van de loonkosten van een ter beschikking gestelde (project) medewerker als gevolg van gewijzigde wetgeving en/of wijzigingen van sociale lasten verzekeringswetten geeft Florere het recht om met ingang van het tijdstip van die verhoging het door de opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 7: Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag op de rekening van Florere, mits anders overeengekomen.
7.2 Indien opdrachtgever toestemt met betaling via automatische incasso geldt hiervoor een factuurkorting van 1,5 %.
7.3 De opdrachtgever betaalt alle facturen, zonder aftrek en schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
7.4 Bezwaren tegen juistheid van de factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Florere te zijn ingediend bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten verloren. Indien de opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. De opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking.
7.5 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, dan treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat Florere tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In zodanig geval is de opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling. De kopiefactuur van de door Florere verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renteberekening begint.
7.6 Indien Florere overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering, is de opdrachtgever gehouden Florere alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan de ter zake ingeschakelde derden en alle kosten die Florere binnen haar eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend. In geval van incasso van de verschuldigde bedragen heeft Florere de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van de opdrachtgever te vorderen of die kosten forfaitair te bepalen op 15% van het ten onrechte onbetaald gebleven bedrag.
7.7 Bij nalatigheid in betaling door opdrachtgever behoudt Florere zich het recht voor de (project) medewerker terug te trekken zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder enige aansprakelijkheid.

Artikel 8: Benaderen kandidaten
8.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan om gegevens van door Florere voorgestelde kandidaten, al dan niet afgewezen, zonder voorafgaande toestemming van Florere aan derden bekend te maken.
8.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan om door Florere voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande toestemming van Florere rechtstreeks te benaderen en/of indien de kandidaat is afgewezen deze alsnog binnen twaalf maanden een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht aan te bieden.
8.3 Indien opdrachtgever of derde handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde zal opdrachtgever aan Florere, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een direct opeisbare, niet voor korting of verrekening vatbare, boete som verbeuren van € 5.000,- onverminderd het recht van Florere om naast de hiervoor bedoelde boete volledige schadevergoeding te vorderen.
8.4 Florere is gerechtigd bij de werving van kandidaten voor opdrachtgever kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van de opdrachtgever.
8.5 De opdrachtgever verstrekt Florere tijdig alle voor de goede uitvoering van de opdracht en/ of overige overeenkomst relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van de functie, de vereiste en gewenste kwalificaties, (een indicatie van) het salaris, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
8.6 Florere bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de kandidaten, welke kandidaten zij aan de opdrachtgever voorstelt. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde kandidaat af te wijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
8.7 Florere kan ook uit eigen beweging, zonder een daartoe strekkende opdracht of verzoek van de opdrachtgever, potentieel geschikte kandidaten aan de opdrachtgever aanbieden met het oog op (mogelijke) vacatures.


Artikel 9: Geheimhouding en intellectuele en industriële eigendom
9.1 Florere en opdrachtgever verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover derden, omtrent alles dat partijen in het kader van de opdracht ter kennis komt of is gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de wederpartij.
9.2 Het staat de opdrachtgever vrij om een aparte geheimhoudingsverklaring van de(project) medewerker te verlangen.
9.3 Voor alle afspraken die de opdrachtgever rechtstreeks, zonder tussenkomst van Florere, met de (project) medewerker maakt, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk en dient de opdrachtgever zelf voor schriftelijke vastlegging zorg te dragen. Florere erkent in deze generlei aansprakelijkheid.
9.4 Het staat de opdrachtgever vrij om een aparte regeling te treffen met de (project) medewerker aangaande rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van werkzaamheden van de (project) medewerker in het kader van de opdracht.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 Florere kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen (waaronder begrepen gevolgschade) als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Florere geïntroduceerde (project) medewerker met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Florere een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.
10.2 Evenmin is Florere aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door Florere ter beschikking gestelde (project) medewerkers hebben aangegaan en die de opdrachtgever binden of die op andere wijze voor deze (project) medewerkers zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever en die de opdrachtgever of zijn personeel of andere derden binden.
10.3 De opdrachtgever kan op grond van redelijkheid en billijkheid jegens de (project) medewerker aansprakelijk zijn voor schade aan eigen zaken van die (project) medewerker die hij gebruikt ter uitvoering van zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever.

Artikel 11: Non-discriminatie
Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij bemiddelingswerkzaamheden van Florere ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 12: Duur en beëindiging van de opdracht
12.1 Indien de duur van de opdracht afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis of van het eindigen van een bepaald project of indien de opdrachtgever de overeenkomst binnen de overeengekomen proeftijd wenst te beëindigen, is de opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, Florere hiervan onmiddellijk doch uiterlijk 5 werkdagen tevoren schriftelijke aanzegging te doen. Bij gebreke van een dergelijke tijdige aanzegging is de opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele schade van Florere die daarvan het directe of indirecte gevolg is.
12.2 In alle gevallen van beëindiging van een opdracht jegens Florere moet de opdrachtgever tevens gelijktijdige aankondiging doen van het einde van de opdracht aan de (project) medewerker.
12.3 Overeenkomsten voor bepaalde tijd zullen zonder nadere aankondiging van rechtswege ten einde komen.
12.4 Ongeacht het bepaalde in de vorige leden zal Florere nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een beëindiging, noodzakelijk geworden door of op grond van een overheidsvoorschrift, ook indien dit alleen voor Florere geldt, of voor een beëindiging door de (project) medewerker van de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, ook indien dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn, hoe kort ook. Florere zal wel een redelijke zorg aanwenden om de opdrachtgever hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte te stellen en zal proberen desgewenst de opdrachtgever een andere (project) medewerker te bezorgen. Ten aanzien van deze andere (project) medewerker ontstaat dan een nieuwe opdracht, waarop afzonderlijk dit artikel van toepassing is.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillenregeling
13.1 Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
13.2 Alle geschillen voortvloeiend of samenhangend met de opdracht en waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijk, zullen worden aan de bevoegde rechter.

Artikel 14: Privacy
14.1 In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van kandidaten en medewerkers, plaats. De opdrachtgever en Florere zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en aanverwante wet- en regelgeving (GDPR). De opdrachtgever verlangt geen gegevens van Florere die Florere op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Florere aan hem verstrekte gegevens.
14.2 Florere verleent medewerking aan de kandidaat wanneer de kandidaat een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.
14.3 Wanneer de procedure tussen de Florere en kandidaat wordt beëindigd door plaatsing, afwijzing of dergelijke zal Florere de persoonsgegevens die zij heeft verwerkt maximaal 24 maanden na beëindiging procedure bewaren in haar database m.u.v. schriftelijk akkoord kandidaat.
14.4 Alle gegevens die door Florere worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt dan gericht op het vinden van een passende opdracht. De informatie die u aan Florere geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.
14.5 Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Florere is het op maat kunnen leveren van informatie/diensten aan onze opdrachtgevers en kandidaten.


Florere Executive Search - Adres: Jarig van der Wielen Wei 16, 9243 SH Bakkeveen - Telefoonnummer: 06-57146260 - Internet: www.florere.nl – E-mailadres: heleen.kooy@florere.nl - Bankrekeningnummer NL84INGB0006458708 - K.v.K. nummer: 60047569- BTW nummer: NL165567132B01 - Op alle werkzaamheden van Florere Executive Search zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Onze klanten